menu

Statistikas datu par VSAA pakalpojumiem un sociāli apdrošinātām personām ieguves un apstrādes metodoloģija (metadati)

Statistikas datu ieguves veids:  statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS.
Statistikas datu ieguves periodiskums: statistikas dati tiek iegūti vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi.

Statistikas dati par sociāli apdrošinātām personām

Sociāli apdrošinātās personas ir personas, kuras ir pakļautas sociālai apdrošināšanai saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.
Apdrošināšanas iemaksu alga ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Sociāli apdrošināto personu skaits - unikālo personu, par kurām jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, skaits pārskata periodā.

Sociāli apdrošināto personu vidējā iemaksu alga  - sociāli apdrošināto personu veicamo iemaksu objektu summa par pārskata periodu, dalīta ar sociāli apdrošināto personu iemaksu periodu skaitu.

Statistikas dati par pakalpojumiem

Uzskaitē esošās personas ir personas, kurām pārskata periodā ir tiesības uz pakalpojumu, t.i., personas, kurām, pamatojoties uz personas iesniegumu,  ir piešķirts pakalpojums.

Personas, par kurām pakalpojums nosūtīts izmaksai ir personas, par kurām pārskata periodā pakalpojums nosūtīts izmaksai.

Apmaksātie gadījumi ir saslimšanas, grūtniecības, pēcdzemdību periods vai paternitātes atvaļinājums, par kuru pārskata periodā uz izmaksu nosūtīts pakalpojums.
Piešķirtais apmērs (izņemot slimības, maternitātes un paternitātes pabalstiem) ir apmērs, kas personai piešķirts saskaņā ar likumdošanas normām par pilnu kalendāro mēnesi (bruto summa).

Piešķirtais apmērs (slimības, maternitātes un paternitātes pabalstiem) ir apmērs, kas personai piešķirts saskaņā ar likumdošanas normām par vienu gadījumu (bruto summa).

Izmaksājamais apmērs ir apmērs, kas pārskata periodā tiek nosūtīts uz izmaksu par pārskata periodu (neto summa).Atkarībā no pakalpojuma veida tiek atspoguļoti šādi rādītāji:

Pakalpojuma veids
Skaits
Apmērs
Vecuma pensija
Invaliditātes pensija
Apgādnieka zaudējuma pensija
Izdienas pensija
Speciālā valsts pensija LR Augstākās Padomes deputātam
Apdrošināšanas atlīdzība par darbspēju vai apgādnieka zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību
Kaitējuma atlīdzība, ja kaitējums darbā nodarīts līdz 01.01.1997.
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās
Uzskaitē esošās personas

Vidējais
piešķirtais
apmērs

Slimības pabalsts
Maternitātes pabalsts
Paternitātes pabalsts

Apmaksātie gadījumi

Vidējais piešķirtais apmērs uz vienu gadījumu
Bezdarbnieka pabalsts
Apbedīšanas pabalsts
Vienreizējs pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam
Papildu izdevumu kompensācija saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību
Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti
Pabalsts bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai
Personas, par kurām pakalpojums nosūtīts izmaksai
Vidējais izmaksājamais apmērs
Bērna piedzimšanas pabalsts
Vecāku pabalsts
Bērna kopšanas pabalsts
Ģimenes valsts pabalsts
Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu vai vairāk bērnu audzināšanu
Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnuar invaliditāti
Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts
Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem
Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai
Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu
Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu
Atlīdzība par bērna adopciju
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi
Bērna adopcijas pabalsts
Pabalsts paersonai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, kuram noteikta invaliditāte vai darbspēju zaudējuma pakāpe 10 - 25% apmērā
Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai mirušā dalībnieka ģimenes locekļiem
Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam
Personas, par kurām pakalpojums nosūtīts izmaksai
Vidējais piešķirtais
apmērs

Datu pieejamība
 
Statistika par pensiju un pabalstu saņēmēju skaitu un vidējiem apmēriem pieejama mēnešu griezumā. Informācija tiek publicēta ne vēlāk kā pārskata mēnesim sekojošā otrā mēneša 6.datuma plkst. 17:00.

Statistika par sociāli apdrošināto personu skaitu un vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par gadu tiek publicēta ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā ceturtā mēneša 20. datuma plkst. 17:00. 

Datu vākšana
Datu avots ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
Publicētie dati ir galīgi un netiek precizēti.

Salīdzināmība
Salīdzināmība laikā.
Dati par sociāli apdrošinātajām personām pieejami no 1996. gada.
Dati par pensijām (pabalstiem) pieejami no 2001. gada.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos
Vārds
Uzvārds
Telefona numurs
Amats
E-pasts
Evita
Česka
67013666
Statistikas daļas vadītāja
statistika@vsaa.gov.lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti
26.03.2020.