menu

Pensiju 2. Līmenis

06.09.2018

Dati par pensiju 2.līmeni jeb valsts fondēto pensiju shēmu tiek izmantoti, lai novērtētu ieguldījumu plānu darbību.

 

Definīcijas

 

Valsts fondēto pensiju shēmas obligātie dalībnieki ir valsts pensiju apdrošināšanai reģistrētās personas, kuras dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija.

 

Valsts fondēto pensiju shēmas brīvprātīgie dalībnieki ir valsts pensiju apdrošināšanai reģistrētās personas, kuras dzimušas laikā no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam (ieskaitot) un VSAA ir iesniegušas iesniegumu par brīvprātīgu iesaistīšanos valsts fondēto pensiju shēmā.

 

Līdzekļu pārvaldītājs ir ieguldījumu sabiedrība, kurai Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija ir izsniegusi speciālu atļauju (licenci) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai.

 

Ieguldījumu plāns ir sistematizētu noteikumu kopums, kas izklāstīts ieguldījumu plāna prospektā un saskaņā ar kuru notiek shēmas līdzekļu ieguldīšana. Katrs līdzekļu pārvaldītājs var piedāvāt vienu vai vairākus ieguldījumu plānus. 

 

Ieguldījumu plāna daļa ir ieguldījumu plāna uzskaites vienība, kas tiek izmantota ieguldījumu plāna līdzekļu uzskaitei un darījumos ar šiem līdzekļiem.

 

Ieguldījumu plāna daļas vērtība – katra ieguldījumu plāna vienas daļas vērtība plāna darbības uzsākšanas brīdī ir 1 eiro. Turpmāk plāna daļas vērtība mainās atkarībā no ieguldījumu plāna darbības rezultātiem. Līdzekļu pārvaldītāji katru darba dienu veic ieguldījumu plāna līdzekļu (vērtspapīru portfeļa, naudas kontu un citas mantas) novērtēšanu. Līdzekļu pārvaldītāji aprēķina ieguldījumu plānu līdzekļu vērtību kā plāna aktīvu vērtības un saistību vērtības starpību. Ieguldījumu plāna daļas vērtība ir plāna līdzekļu vērtības dalījums ar plānā reģistrēto daļu skaitu.

 

Datu pieejamība

 

Dati tiek publicēti mājaslapas sadaļā Pakalpojumi→Strādājošajiem→2.pensiju līmenis→Statistika

Mēneša un ceturkšņa statistikas pārskati tiek publicēti 10 darba dienu laikā pēc mēneša vai ceturkšņa beigām. Gada statistikas pārskati tiek publicēti 20 darba dienu laikā pēc gada beigām.

 

Datu vākšana

 

Datu avots ir Nasdaq CSD SE mēneša, ceturkšņa un gada statistikas pārskati.

Publicētie dati ir galīgi un netiek precizēti.

 

Salīdzināmība

 

Salīdzināmība laikā

Dati ir pieejami no 2003.gada.

 

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

 

Vārds

Uzvārds

Telefona numurs

Amats

E-pasts

Ruta

Avotiņa

67013665

finanšu statistiķe

Ruta.Avotina@vsaa.gov.lv