menu

 4.6.2 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu sadalījums pa ieguldījumu plāniem. Lūdzu, izvēlieties pārskata gadu un rādītāju no pievienotajiem sarakstiem.