menu

rez7

 

Pakalpojuma veids

Skaits

Apmērs

Vecuma pensija

Invaliditātes pensija

Apgādnieka zaudējuma pensija

Izdienas pensija

Speciālā valsts pensija LR Augstākās Padomes deputātam

Apdrošināšanas atlīdzība par darbspēju vai apgādnieka zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību

Kaitējuma atlīdzība, ja kaitējums darbā nodarīts līdz 01.01.1997.

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Uzskaitē esošās personas

 

Vidējais

piešķirtais

apmērs

 

Slimības pabalsts

Maternitātes pabalsts

Paternitātes pabalsts

 

Apmaksātie gadījumi

 

Vidējais piešķirtais apmērs uz vienu gadījumu

Bezdarbnieka pabalsts

Apbedīšanas pabalsts

Vienreizējs pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam

Pabalsts pirmās grupas redzes invalīdam asistenta izmantošanai

Pabalsts bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai

Personas, par kurām pakalpojums nosūtīts izmaksai

Vidējais izmaksājamais apmērs

Bērna piedzimšanas pabalsts

Vecāku pabalsts

Bērna kopšanas pabalsts

Ģimenes valsts pabalsts

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu vai vairāk bērnu audzināšanu

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Atlīdzība par bērna adopciju

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

Bērna adopcijas pabalsts

Pabalsts invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, kuram noteikta invaliditāte vai darbspēju zaudējuma pakāpe 10 - 25% apmērā

Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai mirušā dalībnieka ģimenes locekļiem

Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam

Personas, par kurām pakalpojums nosūtīts izmaksai

Vidējais piešķirtais

apmērs